VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VELKÉ BÍLOVICE

Školní stravování se řídí výživovými normami a vyhláškou o školním stravování.

1. Výdejní doba obědů:

11.40 - 14.00 hodin pro žáky ZŠ 

11.00 - 11.30 hodin pro cizí strávníky 

11.00 - 12.30 hodin pro cizí strávníky v době prázdnin

2. Způsob placení:

Příkazem k úhradě z bankovního účtu. Výjimečně v hotovosti.

Číslo účtu u České spořitelny je 1382032319/0800. Variabilní symbol je číslo, které je strávníkovi přiděleno ve školní jídelně.

Vyúčtování se provádí na konci školního roku. Přeplatek stravného je po dohodě s rodiči vrácen na účet uvedený na přihlášce nebo ponechán na další školní rok.

3. Termín placení:

Pro objednání obědů je nutné mít dostatek financí na účtu strávníka, u strávníků MŠ nejlépe zálohově měsíc dopředu. Doporučujeme platbu bezhotovostní, převodem z účtu. 

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

Stravování žáků ZŠ a MŠ je možné jen na základě písemné přihlášky, která se odevzdává u vedoucí školní jídelny.

Stěhování, přechod na jinou školu, změny docházky je nutné hlásit u vedoucí školní jídelny.

V době nemoci si žák ZŠ nebo dítě z MŠ může odebrat oběd pouze v první den nemoci. Nebude-li na další dny nepřítomnosti ve škole z oběda odhlášen, má ŠJ ze zákona právo na doplatek oběda do plné výše dle kalkulace platné v daném období. Má-li strávník zájem o oběd v době nemoci, či nepřítomnosti ve škole, je mu tento oběd účtován za plnou cenu.

Kalkulovné ceny jídel pro období : od 1.4.2022


Odhlašování je možné nejpozději den předem do 14.00 hodin, přes internet v objednávkovém systému ICanteen nebo na tel. čísle 515 552 804, 776 310 968 nebo pište na email belochova@zsvelkebilovice.cz

Nelze odhlásit stravu na tentýž den!

Změny provedené přes internet jsou možné každý den, kromě soboty a neděle, do 14.00 hodin na další den. Odhlášení nebo přihlášení na pondělí je možné naposled v pátek, také jen do 14.00 hodin. Přes víkend je možné oběd objednat až na úterý a jiné dny následujícího týdne.

5. Nedodržení podmínek nezbytných pro vydání stravy:

Pro objednání obědů je nutné mít dostatek financí na účtu strávníka. Pokud nebude mít žák na účtu finance, nebude mít možnost si stravu objednat.

U dětí z MŠ se platba provádí nejlépe zálohově měsíc dopředu. Při nedodržení platebních povinností, bude dluh školní jídelna, případně zřizovatel vymáhat.

6. Bezkontaktní klíčenka (čip):

Každý strávník vlastní čip, který slouží k objednávání a odebírání obědů. Při ztrátě je nutno si koupit nový. Bez čipu nelze oběd odebrat ani objednat přes terminál. Objednání je možno provést také přes internet. Viz. Bod 4. Každý má svůj přihlašovací kód a heslo, díky kterým je usnadněna kontrola nahlašování, odběru a platby obědů. Vstup do jídelny je povolen pouze s platným čipem.

7. Úřední a pokladní hodiny v kanceláři školní jídelny:

Jsou denně 8:00 - 14:00 hodin.

8. Příchod do školní jídelny:

 • Strávník (žák) si před příchodem do jídelny umyje a vydesinfikuje ruce.
 • Připraví si čip k odběru oběda a zařadí se do fronty.
 • Přistoupí k výdejnímu okénku, kde si vezme tác, příbor a na základě označení čipem obdrží oběd, odnese si jej ke stolu a dojde si pro pití.
 • Po konzumaci oběda odnese žák podnos s miskou, talířem a příborem k odběrnému okýnku. Tam odevzdá misku na polévku, příbor a talíř. Z talíře mu bude odebrán do sběrné nádoby případný zbytek jídla a prázdný talíř mu předá kuchařka, aby jej odevzdal u druhého okna se sklenicí na čaj. U třetího okna odevzdá podnos.
 • Vyučující, který vykonává dohled, dohlíží, aby nedocházelo k předbíhání a nevhodnému chování mezi žáky.
 • Žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu.
 • Žáci se chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.
 • Jakékoliv závady ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlaste u výdejního pultu s jídlem.
 • Při nevolnosti nebo zranění jsou žáci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dohledu ve školní jídelně.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují vždy ve školní jídelně. Odnášení obědů žáky mimo školní jídelnu je zakázáno. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ze zdravotních důvodů.
 • Ve školní jídelně je zakázáno poškozování a ničení majetku, jeho odcizení.
 • Školní jídelna nenese odpovědnost za škodu věci nesouvisící s vyučováním (cennosti, mobily...).

9. Ceny obědů:

Žáci se dělí do kategorií, ne podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

MŠ - kategorie 3-6 let, 7 a více let.

ZŠ - kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.

Ceny obědů jsou aktualizovány dle pohybu cen potravin a ostatních vstupů. Jsou stanoveny dle finančních normativů. Aktuální ceník je zveřejněn na stránkách školy a na nástěnce školní jídelny.

10. Možnost seznámení s jídelním lístkem:

Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce školní jídelny před vchodem do jídelny. Také je k dispozici na internetových stránkách školy.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. V případě, že je počet objednávek menší, jak 30 porcí, není ekonomické jej připravit. Toto jídlo se tedy automaticky nevaří. Strávníci obdrží jídlo, které ten den zrušeno nebylo.

Skladba jídelníčku se řídí výživovými normami o školním stravování.

11. Podání připomínek:

Připomínky, dotazy, pochvaly či stížnosti ke školnímu stravování lze vyřídit písemně nebo osobně s vedoucí školní jídelny nebo s vedením školy.

12. Návštěva jídelny:

Rodiče se mohou po dohodě s vedoucí školní jídelny do jídelny na výdej obědů přijít podívat. Do kuchyně je ovšem, kromě zaměstnanců školní jídelny a kontrolních orgánů, vstup zakázán.

Ve Velkých Bílovicích dne 25. 4. 2022

Vedoucí školní jídelny Adéla Bělochová