Modernizace učeben

Projekt

Modernizace přírodovědných učeben na Základní škole Velké Bílovice je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002921

Příjemce dotace: Město Velké Bílovice

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Prioritní osa: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celkové náklady: 24 507 055,00 Kč

Dotace: 17 761 824,90 Kč

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je modernizace učeben chemie, fyziky a přírodopisu na ZŠ Velké Bílovice. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních a řemeslných oborů. Kromě dílčích stavebních prací v učebnách dojde k pořízení jejich vybavení a didaktických pomůcek. Bude rovněž řešena bezbariérovost školy, a to prostřednictvím vybudování dvou výtahů a dojde k úpravě venkovního prostranství v blízkosti těchto šachet. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu je do 31. 08. 2021