AKTUALIZACE - Provoz školy od pondělí 13. září 2021

09.09.2021
  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
  • Stále platí povinnost dodržovat ochranu úst a nosu ve společných prostorách školy. 

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD). 

Z této povinnosti jsou vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti neumožňují dodržování tohoto zákazu

- osoby, které nemohou ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením

- naočkování jedince není důvodem tuto povinnost nedodržovat

Vážení rodiče, dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste doposud k těmto nařízením přistupovali s pochopením. Jsem ráda, že většina z Vás si uvědomuje, že je potřeba udělat vše pro to, aby děti mohly do školy fyzicky chodit, a to i přes to, že taková opatření nejsou nikomu z nás příjemná.

Všem přeji klidné podzimní dny, hlavně ve zdraví a psychické pohodě.

Mgr. Svatava Balgová, ředitelka školy