Projektový den SPARTAKIÁDA

16.01.2020

Projektový den s názvem Spartakiáda byl naplánovaný a uskutečněný v souvislosti s výročím událostí z roku 1989. Byl zaměřen na tělovýchovné slavnosti Spartakiádu, která probíhala každých 5 let s výjimkou roku 1970.

Před uskutečněním jsem se dotazovala žáků, zda ví, co název Spartakiáda znamená a čeho se týká. Žáci měli za úkol získat informace od rodičů a prarodičů.

Projektový den Spartakiáda jsme zahájili besedou o tom, co se děti dozvěděly o této tématice z domova.

Následovala výuka dle rozvrhu, kdy v českém jazyce jsme pracovali s textem vysvětlujícím význam slova Spartakiáda. Žáci určovali slovní druhy. V matematice jsme řešili slovní úlohy, kdy jsem žákům vysvětlila, jak probíhala příprava před hromadným vystoupení na Strahovském stadionu v Praze - sčítali jsme účast cvičenců na veřejných, okrskových a okresních vystoupeních.

Potom probíhalo promítání záznamů s jednotlivých vystoupeních ze Strahova. Komentář k nim a jak probíhal nácvik a jaká byla v Praze atmosféra, podala žákům paní vychovatelka Kateřina Skoupilová, která se osobně zúčastnila Spartakiády v roce 1980.

Ve výtvarné výchově jsme malovali televizor ze spartakiádního přenosu, protože mnoho lidí sledovalo Spartakiádu v televizoru. Žáci se velmi snažili i barevně vystihnout dresy cvičenců.

Následovala tělesná výchova. Žáci pod vedením paní vychovatelky Kateřiny Skoupilové prováděli

cviky ze spartakiádních sestav a také je upozornila na přesnost provádění jednotlivých cviků a přesunů, protože při hromadných tělovýchovných vystoupeních je to velmi důležité, aby vznikaly různé pravidelné obrazce. Žáci si také vyzkoušeli cvičení s kuželi a raketami s měkkými míčky. Někteří žáci si oblékli i sportovní oděv z té doby. Záměr, aby si všechny děti vyzkoušely cvičení a provedly správně přesuny k vytvoření nějakých útvarů, se podařil a sami žáci byli nadšeni. Důležité je, aby děti sportovaly.

Poslední aktivitou bylo čtení. Pro žáky jsem měla připraveny texty o jednotlivých Spartakiádách. Při čtení jsme si vysvětlovali význam některých slov, kterým žáci nerozuměli.

Na konci poslední hodiny proběhlo hodnocení celého dopoledne. Jednotlivé aktivity jsem zhodnotila já i odbornice, ale hlavně samotní žáci.

Žáci hodnotili den jako velmi přínosný, zajímavý a zábavný .

Projektový den byl velmi zdařilý, splnil očekávání i samotný cíl a žákům se moc líbil.

FOTOALBUM