Doučování žáků

Název programu: Doučování žáků škol - realizace investice

3.2.3 Národní plán obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid - 19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovilo podmínky pro realizaci této investice na dobu od 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next generation EU.

Naše škola realizovala doučování již v první fázi v měsících září - prosinec 2021. Probíhalo jak doučování jednotlivců i skupin tak i programy socializace tříd.

Pro nové období v tomto kalendářním roce se bude jednat pouze o doučování žáků.